Enagic® Factory in Osaka, Japan

The Osaka factory 1-40-1, Hoshida-kita, Katano-city, Osaka TEL: +81 (72) 893-3306

         ทุกขั้นตอนของการผลิตทำในโรงงานของอีนาจิค   ตั้งแต่ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ และบรรจุภัณฑ์  ไปจนถึงการประกอบตัวเครื่อง, การทดสอบมาตรฐานสินค้า, ทดสอบการใช้งาน และการบรรจุกล่องออกจำหน่าย     ทุกขั้นตอนล้วนทำภายในโรงงานของอีนาจิค เพื่อความมั่นใจในคุณภาพระดับสูงของสินค้า

Enagic® Kangen Water® Machine – ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ

Enagic® Kangen Water® Filter Cartridge – ขั้นตอนในการผลิตไส้กรอง High-Grade Filter ตั้งแต่ต้นจนจบ