แบบฟอร์มสั่งซื้อเครื่องคังเก้น
ราคาสินค้าเครื่องคังเก้น
สัญญาเช่าเครื่อง
ราคาอุปกรณ์เสริมต่างๆ
วิธีล้างเครื่อง E-Cleaning SD501,JRII
คู่มือภาษาไทย SD501,JRII
Operation Chart SD501,JRII
วิธีการทำ Deep Cleaning เครื่อง Super501
วิธีทำ E-Cleaning เครื่อง Super501
Operation Chart Super501
Operation Chart K8
Brochure "5 Waters"
Brochure "Anespa DX"
Brochure LeveLuk Super501
Brochure "Are You Ugly?"
โบรชัวร์ LeveLuk Series
โบร์ชัว SD501
เปรียบเทียบเครื่องแต่ละรุ่น
KANGEN 8 Manual
SD501 Platinum Manual
SD501,JRII Manual
Super501 Manual
HydroNews เล่ม1 (ไทย)
HydroNews Volume1 (Eng)
HydroNews Volume2 (Eng)
HydroNews เล่ม2 (ไทย)
แนวทางแก้ไขปัญหาภายในบ้าน เพื่อบ้านที่ปราศจากสารเคมี